O společnosti   |   Kontakt
O elektřině

Dodavatel dodává odběratelům elektrickou energii prostřednictvím distributora, který zabezpečuje a garantuje dostupnost a kvalitu odběru elektrické energie. Distribuce (doprava) elektrické energie je zajištěna prostřednictvím rozvodné sítě. Cena distribuce je regulována Energetickým regulačním úřadem a je stejná pro všechny koncové odběratele. Dodavatel prostřednictvím distributora dodává odběrateli vlastní silovou elektřinu, a to za ceníkové ceny, případně za ceny individuálně dojednané s příslušným odběratelem po dobu trvání příslušného smluvního období.

Dle technického nastavení odběru rozlišujeme:

Nízké napětí
Odběr na hladině nízkého napětí (NN)

Podnikatel
Zákazníci, kteří využívají elektřinu pro svou podnikatelskou činnost. V odběrném místě je instalován elektroměr a jistič. Dle charakteru odběru je určena příslušná distribuční sazba začínající písmenem C (C01d, C25d apod.). Blíže viz distribuční sazby.

Domácnost
Zákazníci, kteří využívají elektřinu k osobní potřebě. Dle charakteru odběru je stanovena distribuční sazba začínajícím písmenem D.

 

Vysoké napětí
Odběr na hladině vysokého napětí (VN, VVN)

Velkoodběratelé
Zákazníci, kteří odebírají elektřinu ze sítě vysokého nebo velmi vysokého napětí. V daném odběrném místě je instalována trafostanice.