O společnosti   |   Kontakt
Nízké napětí
Pro zákazníky s menší či středně velkou spotřebou, kteří odebírají elektrickou energii ze sítě nízkého napětí realizujeme elektronická výběrová řízení (elektronické aukce) na výběr dodavatele elektrické energie v rámci hromadné aukční aliance složené z desítek klientů z celé České repoubliky. Pro klienty s velkým objemem spotřeby a specifickými požadavky organizujeme individuální aukce na míru.

Jedná se o zákazníky s distribuční sazbou začínající písmenem "C", například C02d, C25d apod. (blíže viz distribuční sazby)


Elektronická aukce pro odběratele na hladině nízkého napětí

Prostřednictvím elektronického výběrového řízení jsou pro naše zákazníky výhodně ošetřeny především dva základní aspekty, a to cena silové elektřiny a obchodní podmínky.

Cena
Předmětem soutěže v rámci elektronické aukce je cena, kterou si dodavatel účtuje za dodávky silové elektické energie, a dále cena vybraných služeb (měsíční poplatek za odběrné místo). Vysoutěžená cena vzešlá z výsledků elektronické aukce je zakotvena ve smlouvě mezi klienty a vítězným dodavatelem a je platná po celou dobu smluvního vztahu uzavíraného na dobu určitou. Dodavatel v tomto období nemůže cenu nijak navýšit.

Obchodní podmínky
V
rámci výběrového řízení jsou ošetřeny rovněž obchodní podmínky, za kterých je elektřina dodávána. Před vlastní realizací elektronické aukce je předem stanoveno, za jakých podmínek bude vítězný dodavatel realizovat dodávky elektrické energie pro zákazníky účastnící se aukce tak, aby byla zajištěna nejen nadstandardní cena, ale také korektní smluvní vztah.